सामाजिक संजाल :

हाम्रो वारे

हाम्रो वारे

अनलाईन सुरक्षा पहल इन्टरनेटमा बालबालिका विरुद्ध हुने दुव्र्यवहार रोक्न तथा बालबालिका विरुद्ध इन्टरनेटमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने दुव्र्यवहारजन्य सामग्री निर्मूल गरी सुरक्षित इन्टरनेटको वातावरण निर्माणको लागि कार्यरत संस्थाहरुको साझा पहल हो । यस पहल अन्तर्गत विभिन्न सरोकारवालाको साझेदारीमा इन्टरनेटमा उपलब्ध तश्वीर तथा भिडियोलाई एकिकृत रुपमा संश्लेषण गरी सम्बन्धित सरोकारवाला मार्फत उक्त सामग्री हटाउन पहल गर्ने तथा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारवाहि गर्न कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकायलाई सघाउ पुर्याउन एक उजुरी संयन्त्र संचालन तथा अनलाईन बाल सुरक्षा सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, जनसचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, सम्बन्धित सामग्री उत्पादन तथा वितरण तथा कानुनी, मनोसामाजिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराईन्छ ।

दूरदृष्टिः साइबरस्पेसमा हुने सबै प्रकारको बालदुव्र्यवहारको उन्मूलन गर्ने

उद्देश्य

  • अनलाइन बाल दूव्र्यवहारजन्य सामाग्री न्यूनिकरणकोलागि एक प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
  • अनलाईनमा बालबालिका माथि हुने दुव्र्यवहार र यसको रोकथाम सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी शोधमा आधारित सन्दर्भ–सामाग्रीको विकास गर्ने
  • बालबालिकाको अनलाईन सुरक्षाकोलागि उत्तम नीति, कानून तथा प्राविधिक स्रोतकेन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने ।
  • अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाहरूको अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने ।
  • अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाका पीडितहरुलाई निःशुल्क कानुनी, प्राविधिक र मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
  • बालबालिकाको सुरक्षाकोलागि सरोकारवालाको भूमिका तथा महत्वलाई पहिचान गरी उनीहरुको क्षमतावृद्धि तथा अन्य सहायताका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।