सामाजिक संजाल :

दूरदृष्टि तथा उद्देश्यहरु

  • दूरदृष्टि तथा उद्देश्यहरु

उद्देश्य

साइबरस्पेसमा हुने सबै प्रकारको बालदुव्र्यवहारको उन्मूलन गर्ने

दूरदृष्टि

  • अनलाइन बाल दूव्र्यवहारजन्य सामाग्री न्यूनिकरणकोलागि एक प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
  • अनलाईनमा बालबालिका माथि हुने दुव्र्यवहार र यसको रोकथाम सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी शोधमा आधारित सन्दर्भ–सामाग्रीको विकास गर्ने
  • बालबालिकाको अनलाईन सुरक्षाकोलागि उत्तम नीति, कानून तथा प्राविधिक स्रोतकेन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने ।
  • अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाहरूको अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने ।
  • अनलाइन बाल दुव्र्यवहारका घटनाका पीडितहरुलाई निःशुल्क कानुनी, प्राविधिक र मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
  • बालबालिकाको सुरक्षाकोलागि सरोकारवालाको भूमिका तथा महत्वलाई पहिचान गरी उनीहरुको क्षमतावृद्धि तथा अन्य सहायताका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।