सामाजिक संजाल :
Chilld Safety's

क्षमता अभिवृद्धि

  • क्षमता अभिवृद्धि

क्षमता अभिवृद्धि

अनलाइन सुरक्षा पहल द्वारा निम्न क्षमता अभिवृद्धि कार्यहरु सञ्चालन गर्दछ:

  • प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः यो विस्तृत तालिम कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा सहभागिले विभिन्न सरोकारवालहरुकोलागि तयार गरिएको तालिम
  • शिक्षक तालिम कार्यक्रम
  • अभिभावक तालिम कार्यक्रम
  • न्याय तथा कानुन सरोकारवालाको लागि तालिम कार्यक्रम
  • सेवा प्रदायकको लागि तालिम कार्यक्रम
  • किशोर किशोरी लक्ष्यित विमर्श पुस्तिका